Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Kategóriák
 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
I. A Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Haluxvill Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket
és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint az Haluxvill Kft. a C/003 499
nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára,
tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait,
különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során
(adatvédelem).
 
II. Fogalom meghatározások
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat,
az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása,
feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése.
Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk
megakadályozása is;
Adatkezelő: az Haluxvill Kft. (székhelye:  H1089 Budapest Delej u. 51.);
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált
eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai
műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
 
III. A kezelt személyes adatok köre
3.1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely,
születési hely és idő.
3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az
adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye
nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói
adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag
az adatkezelő fér hozzá.
 
IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
4.1. Az adatkezelésre a www.haluxvill.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak
önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a
felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik
felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása.
4.2. Az adatkezelés célja a www.haluxvill.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen
szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások
leírásánál található.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer
technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja
fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől
eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges kizárólag.
4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra
tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség
kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 
V. Az adatkezelés elvei
5.1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
5.2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad
felhasználni.
5.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem
terjeszkedhetnek túl.
5.4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához
szükséges ideig teszi lehetővé.
5.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes
adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a
jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 
VI. Alkalmazott adatvédelmi irányelvek
6.1. Az Haluxvill Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes
adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
6.2. Az Haluxvill Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek
és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem
adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az
érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem
tartalmazhat.
6.3. Az Haluxvill Kft. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-
, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme,
szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé
teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.
6.4. Az Haluxvill Kft. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak
össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
6.5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra
kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
6.6. Az Haluxvill Kft., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által
rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint,
elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem
érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
6.7. Az Haluxvill Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat
a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek
teljesítésére.

Rólunk

Haluxvill villanyszerelési anyagok kis és nagykereskedelmével foglalkozik. Üzletünkben több mint 15 000 termék típust találhatnak meg ügyfeleink. Célunk gyors, pontos szolgáltatást nyújtani ügyfeleink számára.

Kapcsolat

+36-1-210-2866, +36-1-793-98-84
+36-1-210-1900, +36-1-793-93-65
+36-30-590-0588
+36-30-231-9367
+36-1-323-0113
+36-23-428-436
info[kukac]haluxvill.hu
bence[kukac]haluxvill.hu

Facebook